Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-CS1-2022-00001 azonosítószámú Csongrád-Csanád megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (Paktum) megvalósítása című projekt adatainak jogszabályszerű kezelése érdekében Csongrád-Csanád Vármegye Közgyűlésének elnöke és Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatalának jegyzője az alábbi szabályzatot alkotja.

 1. Az adatkezelő személye

Az érintettek személyes adatait a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-CS1-2022-00001 azonosítószámú projekt keretében Csongrád-Csanád megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (Paktum) megvalósítása című projekt keretében működő Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata Paktumirodájának vezetője (továbbiakban: Paktumiroda vezető) mint adatkezelő) kezeli.

A Paktumiroda vezető kezeli az érintettek által a www.csongradmegyeipaktum.hu honlapon megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon a Iroda részére átadott személyes adatokat.

 1. Érintett, Személyes adat

Érintett minden olyan személy, aki a www.csongradmegyeipaktum.hu weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait (munkaadói-munkavállalói tanácsadás, hírlevél, fórum, stb.) igénybe veszi. Érintett továbbá minden olyan személy, aki az Iroda szolgáltatásait igénybe veszi és ennek során az Iroda részére az adatait megküldi, vagy egyéb módon átadja és/vagy a honalapon regisztrál.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 1. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) hatálya az Iroda adatkezelésére terjed ki.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki a konzorciumi partnerek, paktum fórum tagjai adatkezeléseire.

A Szabályzat módosításának jogát az Csongrád-Csanád Vármegye Közgyűlésének elnöke és a Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatalának jegyzője együttesen tartja fenn. Az Iroda kérésre tájékoztatja az érintetteket a korábbi módosításokról. Az Iroda a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

 1. Az Iroda tevékenysége

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata paktumfeladatát Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatala látja el, a hivatal szervezeti keretin belül működő osztály szintű Paktumirodán keresztül. Az Iroda tanácsadó, kapcsolattartó és információs pont mind munkáltatók, mind munkavállalók részére, szakmai támogatást nyújt a helyi paktumok számára. Az Iroda a részére bármilyen formában eljuttatott személyes adatokat ezen tevékenységeivel összefüggésben kezel.

 1. Irányadó jog

Az adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó. 

 1. Az adatkezelés főbb jellemzői, jogalapja és elvei

A személyes adatok kezelője az Iroda.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása.

Az Iroda az adatfelvételkor az érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen Szabályzat az irányadó; ezen túlmenően az Iroda jelen Szabályzatot az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi. Az érintettek adataik megadásakor – függetlenül az adatfelvétel módjától – elfogadják a jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.

Amennyiben az érintett az Irodával jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok is irányadók.

Az Iroda az adatokat a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-CS1-2022-00001 azonosítószámú projekt keretében Csongrád-Csanád megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (Paktum) megvalósítása című projekthez kapcsolódó tevékenységek céljai megvalósítására felhasználhatja. Az Iroda törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

 • személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
 • az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
 • a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
 • az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
 • az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek. 
 1. Az adatkezelés helye

A személyes adatok kezelése az Iroda székhelyén történik. 

 1. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-CS1-2022-00001 azonosítószámú projekt keretében Csongrád-Csanád megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (Paktum) megvalósítása című projekthez kapcsolódó tevékenységek céljainak megvalósítása. Az Iroda az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeli:

 1. Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás;
 2. Az érintett adottságainak és igényeinek a feltárása;
 3. Az érintett és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrehozása;
 4. Munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése;
 5. Az érintett adatait az Iroda továbbítja a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya illetékes szervezeti egységéhez, ahol megfelelő tájékoztatást kap az esetleges további lépésekről.
 6. Az érintettek tájékoztatása.
 7. Amennyiben az érintett feliratkozik a hírlevélre, az adatkezelés célja a hírlevél küldése. Az érintett a feliratkozással kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, azzal, hogy a hírlevelek a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységeket mutatják be. 
 1. A kezelt adatok köre

Az Iroda az érintett alábbi személyes adatait kezeli:

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám.

Amennyiben az érintett ezen felül bármilyen más személyes adatát (pl.szakmai önéletrajzban, vagy más módon megadott egyéb adatok) az Iroda rendelkezésére bocsátja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy azokat az Iroda a szabályzat 8.pontjában meghatározott célokhoz felhasználhassa.

www.csongradmegyeipaktum.hu weboldal látogatása esetén az Iroda rendszere automatikusan rögzítheti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

 1. Az adatok felvétele

Az Iroda az alábbi forrásból származó adatokat kezeli:

 • Az érintett által megadott személyes adatok;
 • Az érintett által nyilvánosságra hozott adatok;
 • Az érintett által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához az érintett hozzájárult.

A fentiek alapján az adatok felvétele az alábbi módokon történhet:

 • Közvetlen regisztráció: az érintett regisztrálhat a www.csongradmegyeipaktum.hu weboldalon.
 • Személyes adatfelvétel: az érintettnek lehetősége van a pályázati tevékenységek (tájékoztatók stb.) keretében személyesen megadnia adatait.
 • Érintett önkéntes adatszolgáltatása: amennyiben az érintett adatait önként, felhívás nélkül adja át az Irodának.

A fentieken túlmenően az Iroda kezeli az érintett által a későbbiekben megadott személyes adatokat, továbbá azon adatokat, amelyek az Iroda és az érintett közötti kapcsolat során keletkeznek. 

 1. Az adatok tárolása

Az Iroda az elektronikus módon rögzített adatokat (pl. azonosító adatok, képzettségre vonatkozó adatok) elektronikusan tárolja. A papíralapon keletkezett adatokat az Iroda tárolja, a Csongrád_Csanád Vármegyei Önkormányzat Hivatala iratkezelésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével.

Amennyiben az érintettel a pályázat keretében nem jön létre támogatotti jogviszony ebben az esetben is sor kerül az adatok tárolására, annak érdekében, hogy az érintettnek a későbbiekben tájékoztatás, információ áramlás lehetséges legyen. Az érintett kérésére az Iroda az adatokat törli.

 1. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

Az adatokhoz az Iroda érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

A kezelt adatokat az Iroda esetlegesen támogatotti jogviszony létrejötte céljából továbbítja a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya illetékes szervezeti egységéhez, ahol az érintett a támogatotti jogviszony létrejöttével kapcsolatosan a további lépésekről megfelelő tájékoztatást kap.

A kezelt adatokat az Iroda csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé a pályázati tevékenységekhez nem kapcsolódó harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

Az Iroda jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

 1. Adatbiztonság

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Informatikai biztonságról konkrétabban

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

Az érintett kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Iroda 15 munkanapon belül törli. Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, az Iroda az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, az Irodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Iroda, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).

Az Iroda a személyes adatokat a pályázatban előírt fenntartási kötelezettség lejártáig jogosult kezelni.

A személyes feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja:

 • jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi,
 • adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,
 • mikor és ki vitte be az adatfeldolgozó rendszerekbe;

Az Iroda törli a személyes adatokat, ha a pályázat fenntartási időszaka eltelt. Az Iroda bizonyos esetekben a törlést megelőzően megkeresi az érintettet, és amennyiben az érintett a hozzájárulását megadja, az Iroda az adatait a későbbiekben is kezeli.

Az Iroda – a fentiekben rögzített adatkezelések kivételével – törli az adatokat, ha az adatok kezelésének célja megszűnt, és ennek jövőbeni esélye kizárható.

A fentiek alapján az Iroda a megadott adatokat törli, ha:

 • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 • az érintett azt kéri;
 • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható. 

 1. Az érintettek jogai

Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Irodától kérje. Az érintett joga, hogy adatainak törlését a 15. pontban meghatározottak szerint kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, a tájékoztatást az Iroda 30 napon belül, közérthető formában adja meg. Az érintett kérheti a tájékoztatás írásba foglalását.

 1. Az érintett felelőssége

Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása – hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Iroda az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

 1. Jogérvényesítés

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Irodához, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Iroda a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja.

Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), emellett bírósági úton is érvényesítheti igényét.

 1. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat 2017.01.01-jén lépett hatályba.

Szeged, 2017.01.01.

Gémes László

Csongrád-Csanád Vármegye Közgyűlésének elnöke

dr. Égető Gábor

vármegyei jegyző

 

 

 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadom" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás